Vastuullisuusraportointi voimaan – valmistaudu!

Yritysten taloudellisten tunnuslukujen seuraamisella on pitkät perinteet, ja yritysten keskinäinen vertailu on tapahtunut taloudellisten mittareiden mukaan. Integratalainen HR-raportoinnin asiantuntija Susanna Kunttu kirjoitti vastuullisuusraportointiin valmistautumisesta (ja siihen suhtautumisesta).

Nykyisellään sijoittajat ja muut toimijat haluavat yrityksiin liittyvien päätöstensä pohjaksi monipuolisempaa tietoa kuin puhtaasti taloudelliset tunnusluvut pystyvät kertomaan. Tämä onkin ohjannut useita yrityksiä julkaisemaan vapaaehtoisesti vastuullisuuteen liittyviä tunnuslukuja.

Lisäksi yrityksillä nähdään olevan merkittävä rooli koko yhteiskunnan sosiaalisen ja ympäristön kannalta kestävän kehityksen turvaamisessa.

”Sitä saa mitä mittaa” -ajatuksen mukaisesti vastuullisuusraportoinnin tavoitteena voidaan nähdä myös yritysten toimintatapojen ohjaaminen koko EU:n tasolla nykyaikaisten vastuullisuuskäsitysten mukaiseen suuntaan.

Mitä vastuullisuusraportoinnin piiriin kuuluu?

ESG-raportointi jakautuu kolmeen osa-alueeseen; ympäristö, sosiaalinen vastuu ja talous/hallinto. Nyt kesäkuussa 2023 kommentoitavana olevassa raportointistandardissa on kullekin osa-alueelle esitetty kattava joukko mittareita, joilla vastuullisuuteen liittyviä asioita tarkastellaan useista eri näkökulmista.

Sosiaalisen vastuun alle kuuluvat asiat ovat ensisijaisesti henkilöstöhallinnon tontilla ja näin ollen HR on luonteva taho vastaamaan myös raportoinnista sosiaalisen vastuun osalta.

”Vastuullisuusraportointi jakautuu kolmeen osa-alueeseen; ympäristö, sosiaalinen vastuu ja talous/hallinto.”

Vastuullisuusraportoinnin osa-alueet.

Standardiluonnoksessa esitetyistä sosiaalisen vastuun mittareista osa on yrityksillä jo hyvin laajasti käytössä olevia tunnuslukuja; kuten henkilömäärän, henkilöstön jakautuminen eri ryhmiin tai poissaolo-%. Sen sijaan yritysten nykyisellään julkaisemista vastuullisuusraporteista ei yleensä vielä löydy esimerkiksi palkkatasa-arvoon tai perhevapaiden käyttöön liittyviä tunnuslukuja.

”Yritysten nykyisellään julkaisemista vastuullisuusraporteista ei yleensä vielä löydy esimerkiksi palkkatasa-arvoon tai perhevapaiden käyttöön liittyviä tunnuslukuja.”

HR-raportointi ja -analytiikkapalvelu auttaa.

Vastuullisuusraportointi tulee varmasti jonkin verran haastamaan yritysten nykyistä HR-raportointia ja saattaa vaatia kehitystä aivan tiedonkeruusta alkaen. Raportoinnin tavoitteena ei koskaan ole pelkkien tunnuslukujen laskeminen ja täyttäminen vuosikertomukseen, vastuullisuusraporttiin tms., vaan saatavan tiedon hyödyntäminen.

Vastuullisuusraportoinnin vaatimusten mahdollisesti tuomat kehitystarpeet kannattaakin ensisijaisesti nähdä mahdollisuutena oman toiminnan kehittämiseen eikä ulkopuolelta tulevien raportointivaateiden täyttämiseen

”Vastuullisuusraportoinnin vaatimusten mahdollisesti tuomat kehitystarpeet kannattaakin ensisijaisesti nähdä mahdollisuutena oman toiminnan kehittämiseen.”

Ulkopuolelta tulevien raportointivaateiden sijaan, siis.

Vaikka vaatimus vastuullisuusraportoinnista astuu voimaan vaiheittain ja isoimpien yritysten on tuotettava ensimmäiset raportit vuonna 2025 vuoden 2024 tilikaudesta, kannattaa asia ottaa nyt työn alle ja varmistaa, että julkaistuista vastuullisuusraporteista saatava hyöty on yrityksenne käytössä heti – eikä vasta sitten, kun se on pakollista.

Mikäli tarvitsette apua asiassa, HR-raportointi ja -analytiikkapalvelumme auttaa!